ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје

СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ / CERTIFICATE FOR EXCEPTIONAL FINANCIAL ACHIEVMENT

Со овој сертификат се потврдува дека компанијата во чија што сопственост е оваа страна ги исполнува условите за издавање на сертификат за деловна успешност од страна на бонитетната куќа ТАРГЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје.
This certificate confirms that the company in whose ownership is this page meets all criteria for issuing a certificate for exceptional financial achievement by the credit house TARGET GROUP DOOEL Skopje.

Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје

Ул. Кичевска 1 Ѓорче Петров, Скопје

Субјектот исполнува највисоки критериуми за бонитетни достигнувања во 2020-та година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Македонија и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.
The Company has achieved the highest criteria for financial performance in 2020 and belongs amongst the best companies in the Republic of Macedonia which are authorized to use this status as a symbol for business success and sustainability.

МЕТОДОЛОГИЈА/METHODOLOGY

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер.
The certification process of the successful companies is a long-standing international practice which gives companies better reputation and advantage in choosing partners in comparison to the other companies. The holder of the certificate for exceptional financial achievement proves that he is a reliable business partner.


СЕРТИФИКАТ/CERTIFICATE

Дата на издавање/issued date: 01.06.2021

Важност на сертификатот/Certificate expiry: 01.06.2022

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА /COMPANY INFORMATION

Дата на основање/Established date: 10.07.1990

Одговорно лице/Accountable person: Марјонка Велјановска

Телефонски број/Telephone: 02/2031-193

E-mail адреса/E-mail: farmahem@farmahem.com.mk

Даночен број/VAT ID: MK4030990218146

Главна приоритетна дејност/Occupation: 46.75 - трговија на големо со хемиски производи