Me këtë shërbim keni mundësi që plotësisht ta përditësoni bazën Tuaj të të dhënave për subjektet juridike (klientët).Freskoni të dhënat e klientëve Tuaj me informata të reja, të korrigjuara dhe të sakta .
Ne i ndjekim përditë ndryshimet e më se 70.000 subjekteve juridike në vend. Do tu japim listë të përditësuar me të dhëna të plota : Emri i subjektit, Selia, Qyteti, NVAQ (Numri Amzë), NVT (Numri Tatimor), Veprimtaria, Madhësia, Statusi i subjektit (aktiv/joaktiv) etj….

Check out the rest of our services:

- Business intelligence
- Analiza e tregut

Për informata plotësuese na kontaktoni në +389 (02) 3117-100 ose në info@targetgroup.mk .