Disponojmë me bazë të të dhënave për të gjithë 70.000 subjektet aktive juridike në R. e Maqedonisë. Me ne keni mundësi që ta hulumtoni tregun me kritere të përcaktuara rreptësisht për kërkim. U ofrojmë sistem unik të targetuar për kërkim të subjekteve juridike në R. e Maqedonisë.

Bëjmë analizë të plotë për QËLLIME TË MARKETINGUT, DEVIRZIFIKIMIT DHE PËRCAKTIMIT TË TREGUT.
Me këtë shërbim keni mundësi të merrni lajmërime për të gjitha subjektet e sapoformuara në RM. Merrni të dhëna komplete të regjistrimit për kompanitë e regjistruara një ditë më parë.
FAKT: Në Maqedoni çdo ditë themelohen rreth 40 subjekte juridike ose mes 600 dhe 800 në muaj! Shfrytëzojeni këtë shërbim dhe pushtojeni tregun.

Check out the rest of our services:

- Përditësimi i Bazës të të dhënave
- Business intelligence

Për informata plotësuese na kontaktoni në +389 (02) 3117-100 ose në info@targetgroup.mk.