Ви нудиме on-line бонитетени извештаи за компании од следните држави:

 • Србија
 • Албанија
 • Хрватска
 • БиХ
 • Словенија
 • Црна Гора
 • Велика Британија
 • Германија
 • Италија
 • Австрија
 • Бугарија
 • Полска
 • Унгарија
 • Грција

Бонитетни извештаи обично содржат:

•  профил на компанијата;
•  краток преглед на бонитетната состојба;
•  менаџмент и сопственост;
•  сопственичка структура;
•  судски спорови (тужител / тужен);
•  регистарски и пазарни информации за компанијата;
•  подружници и канцеларии;
•  финансиски податоци (за последните 2 фискални години) и индикатори (графичка презентација);
•  прегледна финансиска анализа;
•  негативни случувања: казни/санкции и забрана за вршење дејност, стечај, ликвидација, блокада на сметка;
•  историјат на промени од тековна состојба за последните 12 месеци;
•  бонитетна оцена на компанијата;
•  кредитен лимит и кредитна маржа.

Извештаите се достапни оn-line. Рокот на достава е веднаш!

Содржината на извештаите се разликува според достапноста на податоците во поединечни држави. Извештаите се достапни на локалниот или англиски јазик.

Предности:

•   Брз и едноставен преглед на работењето на компанијата,
•   Проверка на ризикот во соработка со нови компании,
•   Анализа на ликвидноста, задолженоста, денови на исплата и др,
•   Оценка на работењето за субјектот,
•   Извештаите се достапни само неколку секунди по извршената нарачка (on-line).

За кого се наменети?

Бонитетните извештаи се наменети за сите извозно ориентирани комании кои сакаат да го намалат ризикот во соработката со партнери од странство. Потребни за се оние кои се занимаваат со финансиска анализа, комерцијални договори, наплата на побарувања, финансиско работење и менаџерскиот тим на компанијата. Извештаите нудат квалитетна и професионална помош. Брзината и квалитетот на достапните податоци значи помош при одлучување без претходни анализи и пребарувања на податоци.

За дополнителни информации контактирајте не на +389 (02) 3117-100 или на info@targetgroup.mk .