Со Бонитетниот Извештај на брз и едноставен начин ќе утврдите колкава претплазливост Ви е потребна за отпочнување соработка или задржување на постоечки партнери. Со бонитетните извештаи ќе направите одлична анализа на Вашата конкуренција.

Бонитетните извештаи обично содржат:

• профил на компанијата;
• краток преглед на бонитетната состојба;
• менаџмент и сопственост;
• регистарски и информации за компанијата;
• подружници и канцеларии;
• финансиски податоци (за последните 2 фискални години) и индикатори (графичка презентација);
• прегледна финансиска анализа;
• негативни случувања: казни/санкции, забрана за вршење дејност, стечај, ликвидација;
• историјат на промени за последните 12 месеци;
• бонитетна оцена
• препорачан кредитен лимит
• извештај за парични текови
• јавни Набавки (склучени договори, реализирани договори и јавни набавки од мала вредност – под 50.000 евра)
• нотарски и извршителски објави
• споредба со просекот на дејноста
• споредба на приходи и трошоци
• карактеристики на дејноста во која работи компанијата
• негативни референци

Извештаите се достапни на македонски или англиски јазик.

Предности:

• Брз и едноставен преглед на работењето на компанијата,
• Проверка на ризикот во соработка со нови компании,
• Анализа на ликвидноста, задолженоста, денови на исплата и др,
•  Оценка на работењето за субјектот,
•  Извештаите се достапни само неколку секунди по извршената нарачка (on-line).

За кого се наменети?

Извештаите се наменети за оние на кои име се потребни квалитетни податоци за брзо одлучување. Потребни за се оние кои се занимаваат со финансиска анализа, комерцијални договори, наплата на побарувања, финансиско работење и менаџерскиот тим на компанијата. Извештаите нудат квалитетна и професионална помош. Брзината и квалитетот на достапните податоци значи помош при одлучување без претходни анализи и пребарувања на податоци.

За дополнителни информации контактирајте не на +389 (02) 3117-100 или на info@targetgroup.mk .