Me parapagim vjetor prej 3.000 den.+ TVSH fitoni 50% lirim gjatë porositjes së raporteve individuale të solvencës dhe monitorim pa pagesë për çdo kompani për të cilën keni porosirur solvencë. Target Grup u ofron raporte të solvencës për kompani nga R. E Maqedonisë.

Raportet i përmbajnë të dhënat më të reja në dispozicion:

• Profili i kompanisë,
• Pasqyrë të shkurtër për gjendjen e solvencës,
• Menaxhmentin dhe pronësinë,
• Ekspoziturat dhe zyrat,
• Të dhëna financiare (për 2 vitet e fundit) dhe indikatorë (prezantim grafik),
• Analizë e qartë finaciare,
• Dënime/sanksione dhe ndalesë për ushtrim të veprimtarisë,
• Historinë e ndryshimeve për 12 muajt e fundit
• Llogari të bllokuara.

Çmimi për raport të solvencës për shfrytëzuesit e parapaguar është 1.890 den. +TVSH.
Çmimi për raport të solvencës për shfrytëzues pa parapagesë është 3.780 den. +TVSH

Për informata plotësuese na kontaktoni në + 389 (02) 3117-100 ose në boniteti@targetgroup.mk