АКЦЕНТ ДООЕЛ Скопје

БИЗНИС ЛИДЕР ВО МАКЕДОНИЈА - 500 најуспешни

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. Орце Николов 133 -Д3 Центар Скопје

Компанијата се вбројува помеѓу 500-те најуспешни компании во Р. Македонија според остварена вкупна годишна нето добивка за 2023 година. Овој сертификат е признание за извонредната работа на компанијата во текот на претходната година и служи како доказ за нејзината силна позиција на пазарот помеѓу најуспешните компании во државата.

Методологија

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот докажува дека е доверлив партнер.

Сертификат

Дата на издавање: Мај-2024

Важност на сертификатот: Мај-2025

Податоци за компанијата

Дата на основање: 10.03.1995

Одговорно лице: Милан Петровски

Телефонски број: 02/3133-122

E-mail адреса: contact@accent.mk

Даночен број: 4030995135699

Главна приоритетна дејност: 26.20 - Производство на компјутери (сметачки машини) и периферна (дополнителна) опрема