ФАРМАХЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Сертификат за деловна успешност

Со овој сертификат се потврдува дека компанијата во чија што сопственост е оваа страна ги исполнува условите за издавање на сертификат за деловна успешност од страна на бонитетната куќа ТАРГЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје.

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И КОНСАЛТИНГ ФАРМАХЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Кичевска 1 Ѓорче Петров, Скопје

Субјектот исполнува највисоки критериуми за бонитетни достигнувања во 2020 -та година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Македонија и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.

Методологија

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер.

Сертификат

Дата на издавање: 01.06.2021

Важност на сертификатот: 01.06.2022

Податоци за компанијата

Дата на основање: 10.07.1990

Одговорно лице: Марјонка Велјановска

Телефонски број: 02/2031-193

E-mail адреса: farmahem@farmahem.com.mk

Даночен број: MK4030990218146

Главна приоритетна дејност: 46.75 - трговија на големо со хемиски производи