КОНТРОЛ ЦЕРТ

Сертификат за деловна успешност

Со овој сертификат се потврдува дека компанијата во чија што сопственост е оваа страна ги исполнува условите за издавање на сертификат за деловна успешност од страна на бонитетната куќа ТАРГЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје.

Друштво за сертификација на производи, процеси и услуги КОНТРОЛ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Ул. Даме Груев 3/4-11 Центар, Скопје

Субјектот исполнува највисоки критериуми за бонитетни достигнувања во 2021 -та година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Македонија и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.

Методологија

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер.

Сертификат

Дата на издавање: 01.06.2022

Важност на сертификатот: 01.06.2023

Податоци за компанијата

Дата на основање: 12.12.2017

Одговорно лице: Даниел Трајковиќ

Телефонски број: 075/447-089

E-mail адреса: daniel.trajkovic@control.mk

Даночен број: MK4058017528494

Главна приоритетна дејност: 71.20 - техничко испитување и анализа