ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

Сертификат за деловна успешност

Со овој сертификат се потврдува дека компанијата во чија што сопственост е оваа страна ги исполнува условите за издавање на сертификат за деловна успешност од страна на БОНИТЕТНА АГЕНЦИЈА ТАРГЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје.

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПОЛИСА ПЛУС АД СКОПЈЕ

Ул. Народен фронт 29/32 Центар, Скопје

Субјектот исполнува највисоки критериуми за бонитетни достигнувања во 2017-та година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Македонија и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.

Методологија

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер.

Сертификат

Дата на издавање: 01.07.2018

Важност на сертификатот: 01.07.2019

Податоци за компанијата

Дата на основање: 17.02.2011

Одговорно лице: Даниела Илиоска

Телефонски број: 076/314-324

E-mail адреса: info@polisaplus.com.mk

Даночен број: 4080011521949

Главна приоритетна дејност: 66.22 - дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници