РИМА-СТИЛ ДООЕЛ Скопје

Сертификат за деловна успешност

Со овој сертификат се потврдува дека компанијата во чија што сопственост е оваа страна ги исполнува условите за издавање на сертификат за деловна успешност од страна на бонитетната агенција ТАРГЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје.

Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, промет и услуги РИМА-СТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Ул.ИНДУСТРИСКА 1 41 ГАЗИ БАБА, СКОПЈЕ

Субјектот исполнува највисоки критериуми за бонитетни достигнувања во 2020 -та година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Македонија и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.

Методологија

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер.

Сертификат

Дата на издавање: 01.06.2021

Важност на сертификатот: 01.06.2022

Податоци за компанијата

Дата на основање: 03.07.2000

Одговорно лице: Никола Ангелески

Телефонски број: 070/213-718

E-mail адреса: info@rimastil.mk

Даночен број: MK4030000390845

Главна приоритетна дејност: 25.50 - КОВАЊЕ, ПРЕСУВАЊЕ, ШТАНЦУВАЊЕ И ВАЛАЊЕ НА МЕТАЛИ; МЕТАЛУРГИЈА НА ПРАВ