ТД МОНМАР ДОО Скопје

СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ / CERTIFICATE FOR EXCEPTIONAL FINANCIAL ACHIEVMENT

Со овој сертификат се потврдува дека компанијата во чија што сопственост е оваа страна ги исполнува условите за издавање на сертификат за деловна успешност од страна на бонитетната куќа Таргет Груп ДОО Скопје.
This certificate confirms that the company in whose ownership is this page meets all criteria for issuing a certificate for exceptional financial achievement by the credit house Target Group DOO Skopje.

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет и услуги МОНМАР ДОО Скопје

Ул. Народен фронт 19 Центар, Скопје

Субјектот исполнува највисоки критериуми за бонитетни достигнувања во 2017-та година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Македонија и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.
The Company has achieved the highest criteria for financial performance in 2017 and belongs amongst the best companies in the Republic of Macedonia which are authorized to use this status as a symbol for business success and sustainability.

МЕТОДОЛОГИЈА/METHODOLOGY

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер.
The certification process of the successful companies is a long-standing international practice which gives companies better reputation and advantage in choosing partners in comparison to the other companies. The holder of the certificate for exceptional financial achievement proves that he is a reliable business partner.


СЕРТИФИКАТ/CERTIFICATE

Дата на издавање/issued date: 01.07.2018

Важност на сертификатот/Certificate expiry: 01.07.2019

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА /COMPANY INFORMATION

Дата на основање/Established date: 26.11.1991

Одговорно лице/Accountable person: Мартин Лозановски

Телефонски број/Telephone: 075/260-279

E-mail адреса/E-mail: mitko@monmar.com.mk

Даночен број/VAT ID: MK4030991238809

Главна приоритетна дејност/Occupation: 52.29 - останати придружни дејности во превозот