ТД МОНМАР ДОО Скопје

Сертификат за деловна успешност

Со овој сертификат се потврдува дека компанијата во чија што сопственост е оваа страна ги исполнува условите за издавање на сертификат за деловна успешност од страна на бонитетната куќа ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје.

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ВНАТРЕШЕН И НАДВОРЕШЕН ПРОМЕТ И УСЛУГИ МОНМАР ДОО СКОПЈЕ

Ул. Народен фронт 19 Центар, Скопје

Субјектот исполнува највисоки критериуми за бонитетни достигнувања во 2017 -та година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Македонија и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.

Методологија

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер.

Сертификат

Дата на издавање: 01.07.2018

Важност на сертификатот: 01.07.2019

Податоци за компанијата

Дата на основање: 26.11.1991

Одговорно лице: Мартин Лозановски

Телефонски број: 075/260-279

E-mail адреса: mitko@monmar.com.mk

Даночен број: MK4030991238809

Главна приоритетна дејност: 52.29 - останати придружни дејности во превозот